Acordarea ajutorului financiar achiziţie calculatoare 2020

Acordarea ajutorului financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, prevăzut de Legea nr. 269/2004, se realizează în baza normelor metodologice aprobate prin Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004 şi în conformitate cu calendarul aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 225/2020. Beneficiarii acestui ajutor sunt elevii şi studenţii din învăţământul de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care au un venit brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 250 lei. Ajutorul se acordă o singură dată în cadrul familiei. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală, bugetului personal complementar acordat persoanelor cu handicap, burselor de studii şi burselor sociale, precum şi a tuturor drepturilor sociale care, potrivit legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi şi obligaţii. Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator, părinţii elevului minor, respectiv elevul major/studentul întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 1294/2004, pe care o depun la unitatea/instituţia de învăţământ la care este înscris elevul/studentul. Cererile se transmit până la data de 17 aprilie 2020 prin poştă, email sau orice formă de mesagerie (gen whatsapp/messenger) către secretariatul şcolii unde sunt înregistrate. Modalitatea de transmitere este comunicată de către conducătorul unităţii/instituţiei de învăţământ.

Cerere de acordare ajutor financiar

Conform prevederilor legale cererea trebuie să fie însoţită de următoarele documente:
 1. copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz; (documentul este la dosarul elevului şi nu se transmite)
 2. copii ale certificatelor de naştere (pentru minori) şi ale actelor de identitate (pentru majori), după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;(se transmit odată cu cererea)
 3. adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori;(se precizează unitatea/instituţia de învăţământ unde este înscris/ă fratele/sora, iar conducerea şcolii care primeşte cererea solicită adeverinţa)
 4. acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei;(se aduc după începerea cursurilor)
 5. declaraţie pe propria răspundere a părintelui, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul de 250 lei lunar şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu oconfiguraţie minimă standard (se transmite odată cu cererea)
 6. adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;(se depune la dosar de către unitatea/instituţia de învăţământ)
 7. adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte numărul de absenţene motivate din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi elevii, cu excepţia elevilor clasei I;(se depune la dosar de către unitatea/instituţia de învăţământ)
 8. adeverinţă eliberată de către instituţia de învăţământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru toţi studenţii, cu excepţia studenţilor din anul I.(se depune la dosar de către unitatea/instituţia de învăţământ)
După constituirea dosarelor se vor derula următoarele etape:
 • Efectuarea anchetelor sociale şi evaluarea cererilor de către comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământ împreună cu comisiile de anchetă socială: 22 aprilie−14 mai 2020.
 • Centralizarea cererilor la Comisia centrală prin intermediul aplicaţiei dedicate 15−22 mai 2020.
 • Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei şi Cercetării a listei nominale a beneficiarilor 25 mai 2020.
 • Afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei beneficiarilor 26 mai 2020.
 • Depunerea contestaţiilor 25−29 mai 2020.
 • Rezolvarea contestaţiilor 2−9 iunie 2020.
 • Afişarea rezultatului contestaţiilor în fiecare unitate de învăţământ 11 iunie 2020.
 • Afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei şi Cercetării a listei finale a beneficiarilor,aprobată prin ordin al ministrului 6 iulie 2020.
 • Achiziţia bonurilor valorice de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi distribuirea către inspectoratele şcolare/universităţi 6−27 iulie 2020.
 • Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari 27 iulie−14 august 2020.
 • Depunerea copiilor de pe facturi şi de pe procesele−verbale de predare−primire de către elevi şi studenţi 28 iulie−15 octombrie 2020.
 • Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi şi de pe procesele−verbale de predare−primire spre decontare, la comisia judeţeană,respectiv la comisiile din instituţiile de învăţământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat 25 iulie−30 octombrie 2020.
 • Decontarea către operatorii economici 30 iulie−20 noiembrie 2020.

 • Fiecare bon valoric este identificat unic la nivel naţional prin serie şi număr. Bonurile valorice sunt valabile numai pentru anul calendaristic în curs. Beneficiarii se pot prezenta la oricare agent economic care comercializează calculatoare şi pot achiziţiona calculatoare în baza bonului valoric în original, achitând diferenţa de preţ care depăşeşte contravaloarea ajutorului financiar. În situaţia în care furnizorul acceptă, diferenţa de preţ poate fi plătită de beneficiar şi în rate. Este interzisă acordarea de către agentul economic a unui rest de bani la bonul valoric. Configuraţia minimă recomandată a calculatoarelor pentru achiziţionarea cărora se acordă ajutor financiar potrivit Legii nr. 269/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este următoarea: a) pentru desktop−procesor Dual Core sau echivalent; FSB minimum 800 MHz; frecvenţă procesor minimum 2.300 MHz; HDD minimum 250 GB; RAM tip DDR3 minimum 4 GB;unitate DVD; monitor LCD minimum 17¨; tastatură, mouse optic; b) pentru laptop−procesor minimum Dual Core sau echivalent; frecvenţă procesor minimum 2.000 MHz; RAM tip DDR3 minimum 4 GB; HDD minimum 250 GB; diagonală minimum15¨; rezoluţie minimum 1.366 x 768; DVD; c) pentru netbook sau echivalent−procesor Intel Atom sau echivalent; tip procesor minimum N450 sau echivalent; HDD SATA minimum 250 GB; RAM DDR3 minimum 1 GB;diagonală minimum 10¨.